گزارش دوره

 • نام و نام خانوادگی فراگیرتحصیلاتتخصص 
  افزودن یک ردیف جدید
  با استفاده از علامت + سمت چپ تعداد افراد بیشتری ثبت کنید.
 • نام استادموضوعساعت 
  افزودن یک ردیف جدید
  با استفاده از علامت + سمت چپ تعداد موضوع بیشتری ثبت کنید.
 • موضوعاستادمحورهای اصلی نشست فرهنگی 
  افزودن یک ردیف جدید
  با استفاده از علامت + سمت چپ تعداد مورد بیشتری ثبت کنید.
 • موضوعاستادمحورهای اصلی نشست پژوهشی 
  افزودن یک ردیف جدید
  با استفاده از علامت + سمت چپ تعداد مورد بیشتری ثبت کنید.
 • عنوان عملکرد هزینهواحد هزینهقیمتجمع هزینه (یورو) 
  افزودن یک ردیف جدید
  با استفاده از علامت + سمت چپ تعداد مورد بیشتری ثبت کنید.